Меморандум про співпрацю

Меморандум про співпрацю PDF версія з підписами: посилання, посилання на наказ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 2 до наказу №04/45  від 29.05.2021

«Школа 16 – рідний наш дім»

Ми, педагоги, батьки та учні, виходимо з того, що плідна співпраця між усіма учасниками освітнього процесу ґрунтується на принципах:

– Дитиноцентризму, тобто орієнтація( ії) на потреби учня.

– Співпраці педагогів, батьків та учнів, що є умовою для створення безпечного  простіру та ефективності освіти.

– Педагогіки партнерства як складника концепції «Нова українська школа» (НУШ):

* повага до особистості;

* доброзичливість і позитивне ставлення;

* довіра у відносинах;

* діалог – взаємодія – взаємоповага;

* розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

* принцип соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

– Рівноправності, толерантності, академічної доброчесності, неприпустимості булінгу та психологічного насильства.

–  Розгляду пропозицій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; прозорості, відкритості та гласності; обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; взаємної відповідальності сторін.

– Поваги до прав людини, прав дитини та дотриманні чинного законодавства України,

уклали Меморандум про наступне:

Ми, педагоги, батьки та учні, виходимо з того, що школа, як спільнота, може створити ВЛАСНІ ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ, що не суперечать чинному законодавству. Вони мають бути публічними, загальнодоступними, зрозумілими всім і прийнятними для всіх учасників освітнього процесу в школі. Правила мають ґрунтуватись на загальнолюдських цінностях, принципах демократії та прозорості в ухваленні рішень, рівного доступу до всіх послуг, поваги до різноманітності культур.

Школа – місце, мета існування якого – освіта і всебічний розвиток учнів, а також осередок спілкування, тому правила і регламенти, які не суперечать чинному законодавству, можуть розроблятися, ухвалюватися на засадах громадського самоврядування. 

  • Для результативної  роботи громадського самоврядування в школі необхідна максимальна залученість усіх членів спільноти та ефективна комунікація між ними. Канали комунікації в школі мають бути доступними і зручними для всіх. Члени шкільної спільноти, які не мають можливості користуватися шкільним сайтом та/або месенджерами і сторінками в соцмережах, мають бути забезпечені зручними та зрозумілими для них формами комунікації і зворотного зв’язку на кшталт дошок оголошень у школі, скриньок, куди можна кидати записки з пропозиціями, тощо.
  • Показником дієвості громадського самоврядування в школі є налагоджені механізми зворотного зв’язку: забезпечена можливість для обговорень, питань, петицій, голосувань, створення «банку пропозицій та ідей» тощо, врахування запитів і пропозицій у подальшій роботі.

Інструментом оцінки ефективності громадського самоврядування в школі може бути процедура самооцінки, яка проводиться за рішенням органів шкільного самоврядування. Самооцінка проходить у вигляді анонімного опитування (анкетування) педагогів, батьків та учнів, що передбачає подальше коригування роботи громадського самоврядування з урахуванням результатів опитування.

НАШІ ПРАВИЛА:

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

1.Загальні засади

1.1.  Ці правила розроблені з метою організації безпечного освітнього  процесу у Бердянській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області (далі школа), відповідно до статей 52, 53, 54, 55 Закону України «Про освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №1669 від 26.12.2017), Статуту школи та інших нормативно-правових актів, що регламентують вимоги до встановлення належного порядку роботи та створення безпечних умов для учнів і працівників, а також унеможливлення проникнення сторонніх осіб, порушення санітарно-епідеміологічного стану, виносу службових документів, матеріальних цінностей та інших порушень громадського порядку.

1.2. Правила відвідування школи – сукупність заходів, що спрямовані на:

–  запобігання можливості несанкціонованого проходу осіб;

–  виносу (вивозу) майна на територію чи з території школи;

–  пропуску здобувачів освіти, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень школи.

1.3. Охорону приміщень освітнього закладу забезпечують сторожі школи, згідно з посадовими обов’язками.

1.4. Відповідальність та контроль за правилом здійснення пропускного режиму покладається на:

– Директора школи (або особу, що його заміщує в певний момент).

– Заступника директора (чергового адміністратора).

– Заступника директора з адміністративно-господарчої роботи.

– Чергового гардеробника.

– Сторожа.

1.5. Виконання вимог, що визначаються цими Правилами, є обов’язковим для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у школі, здобувачів освіти та їх батьків або осіб, які їх замінюють, усіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території школі.

2.Правила пропускного режиму до будівлі школи

2.1. Пропускний режим до будівлі школи, а також відчинення/зачинення дверей забезпечують черговий гардеробник, сторож.

2.2. Центральний вхід відкритий у будівлю школи в робочі дні з 07.00 год. до 20.00 год., а у вихідні, святкові та неробочі дні – зачинений.

2.3. Допоміжний вхід відчиняється  у разі потреби, а саме:

– в години масового входу/виходу учнів за додатковим розпорядженням по школі;

– У разі карантинних вимого під час пандемії;

3. Правила відвідування школи здобувачами освіти

3.1. Здобувачі освіти школи проходять у будівлю школи через центральний вхід та допоміжний (у разі потреби та за окремим розпорядженням).

3.2. Початок навчальних занять о 08.00 (відповідно розкладу).

3.3. Здобувачі освіти зобов’язані прибути до школи за 15 хвилин до початку уроків за розкладом.

3.4. Виходити зі школи здобувачам освіти до закінчення навчальних занять дозволяється лише на підставі дозволу чергового адміністратора, обов’язкової присутності класного керівника, медичної сестри та в супроводі батьків.

3.5. Вихід здобувачів освіти зі школи на уроки фізичної культури,  екскурсії, чи на інші позашкільні заходи відбувається організовано й у супроводі вчителя.

3.6. Здобувачів освіти, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускають в школу згідно з розкладом занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу.

3.7. Під час канікул здобувачі освіти проходять у школу згідно з планом заходів  на канікулах у супроводі вчителя, який проводить захід.

3.8. У разі запізнення без поважної причини здобувачів освіти допускають до занять з дозволу чергового адміністратора, старшого чергового вчителя або класного керівника.

3.9. У випадку порушення дисципліни чи правил поведінки здобувачем освіти,  з ним проводиться бесіда черговим адміністратором, черговим учителем, класним керівником.

3.10. До школи здобувачі освіти заходять в одязі ділового стилю, прийнятному для відвідування державних громадських установ.

3.11. У приміщенні та на території школи суворо заборонені паління, уживання алкоголю та наркотичних речовин, інша протиправна поведінка чи діяння.

(  стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопорушеннястаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме «невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей»).

3.12. Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на уроках, які зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

3.13. Відсутність учнів у школі через поважні причини має бути підтверджена усно (батьки мають зателефонувати класному керівнику не пізніше початку 1-го уроку, а надалі – надати документ, що підтверджує причину пропуску).

3.14. У випадку запланованої тривалої відсутності (більше 2-х днів) батьки учня мають заздалегідь надати адміністрації заяву з визначенням терміну та причини відсутності.

3.15. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.. ( Постанова Уряду № 684 від 13 вересня 2017 року) Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

4. Правила відвідування школи працівниками

4.1. Адміністрація школи та інші працівники школи зобов’язані  проходити та перебувати в приміщенні школи у відповідності до Статуту школи та внутрішкільного розпорядку, наказів директора школи.

4.2. Педагоги приходять до школи за 20 хвилин до початку роботи.

4.3. В окремих випадках, у відповідності з розкладом занять, затвердженим директором школи, уроки конкретного педагога можуть починатися не з першого уроку. У такому та інших конкретних випадках педагог зобов’язаний прийти до школи не пізніше, ніж за 20 хвилин до початку уроку.

4.4. Учителі початкових  класів приходять до школи, розраховуючи час, необхідний для зустрічі дітей біля класу.

4.5. Після закінчення занять учителі початкових  виводять дітей до батьків, які їх зустрічають на подвір’ї школи.

4.6. Після закінченнязанять в основній та старший школах класні керівники зобов’язані організувати уход дітей зі школи, вчителі предметники залишають робоче місце після 20 хвилин, як закінчилися уроки, для необхідності надання консультацій учням.

4.6. Адміністрація школи та вчителі зобов’язані заздалегідь попередити чергового сторожа про час запланованих зустрічей із батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

4.7. Усі інші працівники школи приходять відповідно до графіка роботи.

5. Правила відвідування школи для батьків

здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють

 Відвідування батьками або особами, які їх замінюють, закладу загальної середньої освіти можливий виключно за умов дотримання та виконання нижчевизначених пунктів:

– Батьки або особи, які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі школи не заходять і чекають дітей на подвір’ї школи. В окремих виняткових випадках (негода тощо) проходять до вестибюлю школи не далі поста чергового гардеробника, сторожа (охоронця) і в межах його огляду, окрім осіб,які супроводжують осіб  з інвалідністю.

– Батьки здобувачів освіти проходять у будівлю школи (за потреби та за згодою з адміністрацією школи) за наявності документів, що підтверджують їх особу, який пред’являють у розгорнутому вигляді черговому гардеробнику, сторожу  чи охоронцю та реєструються у журналі відвідування.

З учителями батьки зустрічаються на батьківських зборах або, у разі гострой необхідності, за запрошенням учителя після уроків ( у разі карантинних обмежень: з дозволу Адміністрації школи,   в он-лайн режимі).

Класні керівники, учителі предметники зобов’язані заздалегідь попередити чергового гардеробника, сторожа (охоронця) про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

 Прохід до школи батьків з особистих питань до адміністрації школи можливий у години прийому адміністрації школи або за умови попередньої домовленості з представниками самої адміністрації.

У випадках незапланованого приходу до школи батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, черговий гардеробник, черговий сторож (охоронець) з’ясовує мету їх приходу й пропускає в будівлю школи тільки з дозволу адміністрації школи.

6. Правила для відвідувачів школи

6.1.  Осіб, які не пов’язані з навчальним процесом і відвідують школу за службовою необхідністю чи перевіркою, пропускають при пред’явленні документа, що засвідчує особу, за погодженням з директором і реєстрацією в журналі перевірок. ( за необхідністю дотримання карантинних вимог)

6.2. Групи осіб, що відвідують школу для проведення й участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускають у будівлю школи за дозволом адміністрації школи та за списками учасників за наявності документа, що засвідчує особу. (за необхідністю дотримання карантинних обмежень)

6.3. Для виклику працівника школи або представника адміністрації необхідно звертатися до чергового гардеробника, сторожа (охоронця) або чергового адміністратора.

6.4. При відвідуванні школи відвідувач зобов’язаний за проханням чергового гардеробника, сторожа (охоронця) надати на візуальний огляд принесені з собою речі для недопущення потрапляння в будівлю школи алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

6.5. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів – черговий гардеробник, сторож (охоронець) затримує відвідувача і доповідає про випадок черговому адміністратору та директору школи (особі, що його заміщує).

6.6. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з допуском відвідувачів до будівлі школи, черговий гардеробник, сторож (охоронець) звертається до чергового адміністратора чи директора школи або його заступника.

7.Правила для проїзду автотранспортних засобів

7.1. Допуск без обмежень на територію школи дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, пожежній охороні, поліції, комунальним службам та транспорту з доставки продуктів харчування в шкільну їдальню.

7.2. Паркування автомобільного транспорту на території школи заборонено.

Заступник директора                                                            Наталія КАСЯН